Jak wybrać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?
Inne

Jak wybrać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?

Informacja reklamowa. Fundusze inwestycyjne – czyli instrument pozwalający na przykład efektywnie oszczędzać pieniądze – są w Polsce zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wybierając fundusz musimy więc jednocześnie dokonać wyboru TFI, z usług którego zamierzamy skorzystać.
Jak wybrać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?
Jak wybrać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?

Możliwości wyboru są szerokie. Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku w Polsce działało 55 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które łącznie zarządzały 672 funduszami. Szeroki wybór cieszy, ale z drugiej strony nakłada na nas obowiązek starannej i jednak dość żmudnej selekcji. Jakimi kryteriami powinniśmy się kierować?

Wiarygodność – fundament wyboru

Pierwszym krokiem, który musimy zrobić jest całkowite i nieodwołalne skreślenie z listy naszego wyboru tych towarzystw, które nie działają pod kontrolą i przy akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego. KNF jest państwowym regulatorem, którego zadaniem jest monitorowanie czy TFI działają zgodnie z prawem i obowiązującymi w Polsce procedurami. Ten pierwszy krok może nas uchronić przed naprawdę dużymi problemami w przyszłości, bo historia polskiego rynku kapitałowego odnotowała już kilka nieetycznych działań, których efektem była strata pieniędzy przez inwestorów.

Istotnym kryterium, które warto brać pod uwagę wybierając TFI jest czas funkcjonowania. Co do zasady, Towarzystwa mające dłuższą historię wydają się bezpieczniejsze i bardziej stabilne. Warto też sprawdzić jak dużym kapitałem zarządzają.

Kadry decydują o wszystkim

Kolejnym kryterium, które powinniśmy brać pod uwagę wybierając Towarzystwo muszą być tworzący ją ludzie. Zarządzanie każdym podmiotem gospodarczym – a już zwłaszcza spółką działającą na rynku kapitałowym – nie jest zadaniem prostym, lepiej więc oddać swoje pieniądze w ręce osób mających już doświadczenie i sukcesy niż amatorów dopiero testujących swoje zdolności i umiejętności. Dlatego warto przestudiować życiorysy najważniejszych ludzi w TFI – członków zarządu i zarządzających – ale warto też zwrócić uwagę na skład rady nadzorczej, która jest organem kontrolnym dla akcyjnych podmiotów gospodarczych.

Czytaj  Biurko z elektryczną regulacją wysokości – do pracy zdalnej i nie tylko

Warto sprawdzić wyniki

Niektórzy inwestorzy są zdania, że lepiej związać się z TFI należącym do grupy bankowej niż stawiać na podmioty niezależne. Pamiętajmy, że pierwsze rozwiązanie jest jednak obarczone pewnymi obciążeniami. Trzeba bowiem pamiętać, że towarzystwa należące do banków mają jednak dość ograniczoną ofertę (z reguły sprowadzającą się do oferowania instrumentów swojej grupy bankowej) i coraz bardziej są adresowane do masowego odbiorcy. Z kolei niezależne TFI – na przykład Caspar TFI – oferują często wiele produktów „szytych na miarę” i mają zdolność do szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie ekonomiczne.

Wybierając sprawdźmy wyniki funduszy zarządzanych przez towarzystwo. Oczywiście będą to wyniki historyczne, nie ma żadnej gwarancji, że zostaną powtórzone w przyszłości, ale dają one jednak istotną wskazówkę na temat profesjonalizmu firmy i jej umiejętności zarządzania aktywami.

Zapytaj o doradcę

Ważną cechą naszego przyszłego towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest także możliwość korzystania z instrumentów ułatwiających obsługę. To istotne zwłaszcza dla osób, które zamierzają oszczędzać regularnie, co miesiąc lub co kwartał uzupełniać swój portfel inwestycyjny o kolejne wpłaty. Warto więc wybrać takie TFI, które oferuje pełen dostęp do pieniędzy przez Internet i obsługę telefoniczną.

Pierwszym testem wyboru towarzystwa funduszy inwestycyjnych – po sprawdzeniu jego wiarygodności – powinno być jednak spotkanie z doradcą. Jeśli TFI oferuje taką możliwość, jeśli doradca okaże się profesjonalistą, który nie tylko jasno przedstawi swoją ofertę, ale także zrozumiale przedstawi zawiłości inwestowania na rynku kapitałowego, to możemy mieć gwarancję dobrej współpracy na przyszłość.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Czytaj  Problemy z prostatą - dlaczego nie warto unikać wizyty u urologa?

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Czytaj  Czy strach przed ominięciem (FOMO) wpływa na Twoje wyniki inwestycyjne na giełdzie?

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Polecane wpisy
Przyciągające serca i wzrok – Atrakcje Bieszczad, które musisz zobaczyć
Przyciągające serca i wzrok – Atrakcje Bieszczad, które musisz zobaczyć

Bieszczady, najdzikszy zakątek Polski, stanowią esencję tego, co w podróżach krajowych najbardziej urzeka – nieskażoną naturę, błogi spokój i możliwość Czytaj dalej

Zabawki idealne dla dziewczynek
Zabawki idealne dla dziewczynek

Zabawki to ten element, który musi pojawić się w dziecięcym świecie. Zabawki są nie tylko rozrywką i sposobem na zajęcie Czytaj dalej