Pozycjonowanie

Prowadzisz e-biznes? Zmiana prawa konsumenckiego w 2015 roku.

Jeśli szukasz czego dotyczy zmiana prawa konsumenckiego w 2015 roku przypomnij sobie jakie prawa już dziś przysługują konsumentom. Podstawą polityki konsumenckiej jest konstytucyjne prawo, zgodnie z którym „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi” .

Kodeksy prawne

Znacznie szerzej zakres ochrony konsumenta ustawodawca uregulował w:
Kodeksie cywilnym – zawierającym postanowienia m.in. w zakresie czynności prawnych, zobowiązań, sprzedaży i odpowiedzialności z tytułu rękojmi (dotyczy umów zawieranych od 25 grudnia 2014 r.),
Kodeksie postępowania cywilnego – zawierającym zagadnienia m.in. w zakresie zagadnień procesowych (dochodzenia roszczeń konsumenckich przed sądem),
szczegółowych ustawach .
System ochrony konsumenckiej o charakterze publiczno-prawnym oparty został głównie na ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Umowa zawierana na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, przy wykorzystaniu jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Przejdźmy do zmiany prawa konsumnckiego w 2015 roku.

Zmiana prawa konsumenckiego w 2015 roku.

Zmiana prawa konsumenckiego w 2015 roku mówi o tym  że, podstawowym uprawnieniem konsumenta, który zawrze z przedsiębiorcą umowę na odległość, jest prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 10 dni – dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 r. i 14 dni – dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 r. licząc od dnia:

  • wydania rzeczy,
  • zawarcia umowy, gdy dotyczyła ona świadczenia usług,
  • poprzez złożenie stosowanego oświadczenia na piśmie.

W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Zwrot świadczenia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Polecane wpisy
Pozycjonowanie stron typu landing page

Zwykle macierzysta strona firmy skupia się na ogólnej prezentacji oferty. Jeśli zaś nadzwyczaj dobrze sprzedaje się tylko jeden produkt lub Czytaj dalej

Wytyczne pracy zespołu Google oceniającego jakość stron internetowych

Pierwszego marca Google udostępnił plik Search Quality Rating Guidelines, w którym znajdują się informacje dotyczące wytycznych pracy zespołu oceniającego jakość Czytaj dalej

Mikroblogi w kontekście SEO

Powiedzieć, że mikroblogi są nową modą byłoby rzeczą zupełnie oczywistą, aczkolwiek w naturze ludzkiej nie leży otwarte przyznawanie się do Czytaj dalej

Page Rank Google a pozycjonowanie stron

Page Rank (w skrócie) PR, jest to algorytm matematyczny stworzony przez Google, na podstawie którego jest, a w zasadzie była Czytaj dalej

Różnice między SEM a SEO

Jakie są główne różnice między linkami sponsorowanymi, czyli reklamą typu paid search, a pozycjonowaniem organicznym (lub naturalnym) SEO? Jako, że Czytaj dalej

Udostępnij wpis: