Programowanie sieciowe TCP i UDP pod Linuksem w C/C++
Baza wiedzy Linux Programowanie

Programowanie sieciowe TCP i UDP pod Linuksem w C/C++

Programowanie sieciowe TCP i UDP pod Linuksem w C/C++

Wstęp

W dzisiejszym cyfrowym świecie umiejętność programowania sieciowego jest niezwykle cenna. Pozwala ona na tworzenie aplikacji, które komunikują się z innymi urządzeniami i usługami w sieci. Dwa podstawowe protokoły sieciowe to TCP i UDP. W tym artykule omówimy programowanie sieciowe TCP i UDP w systemie Linux przy użyciu języków C i C++.

Programowanie sieciowe TCP i UDP pod Linuksem w C/C++
Programowanie sieciowe TCP i UDP pod Linuksem w C/C++

Czym są TCP i UDP?

 • TCP (Transmission Control Protocol) to zorientowany na połączenie protokół, który zapewnia niezawodną transmisję danych. Oznacza to, że dane są przesyłane pakietami, a każdy pakiet jest potwierdzany przez odbiorcę. TCP gwarantuje również kolejność dostarczania pakietów.
 • UDP (User Datagram Protocol) to bezpołączeniowy protokół, który zapewnia szybkie przesyłanie danych. Oznacza to, że dane są przesyłane pakietami, ale nie ma gwarancji, że wszystkie pakiety zostaną dostarczone lub dostarczone w odpowiedniej kolejności. UDP jest często używany do aplikacji, w których szybkość jest ważniejsza od niezawodności, takich jak strumieniowanie audio i wideo.

Programowanie sieciowe TCP/IP w C/C++ pod Linuksem

Do programowania sieciowego TCP/IP w C/C++ pod Linuksem używamy gniazd (sockets). Gniazdo to punkt końcowy komunikacji sieciowej. Możemy tworzyć gniazda TCP i UDP, a następnie używać ich do wysyłania i odbierania danych.

Podstawowe kroki w programowaniu sieciowym TCP/IP w C/C++ pod Linuksem:

 1. Dołącz odpowiednie biblioteki. Do programowania sieciowego w C/C++ potrzebujemy dołączyć biblioteki netinet i arpa.
 2. Utwórz gniazdo. Używamy funkcji socket() do utworzenia gniazda. Musimy określić typ gniazda (TCP lub UDP), rodzinę adresów (IPv4 lub IPv6) i protokół transportu (TCP lub UDP).
 3. Połącz się z serwerem (tylko dla TCP). Jeśli piszemy klienta, musimy połączyć się z serwerem przed wysłaniem danych. Używamy funkcji connect() do połączenia się z serwerem.
 4. Wyślij dane. Używamy funkcji send() lub sendto() do wysłania danych do gniazda.
 5. Odbierz dane. Używamy funkcji recv() lub recvfrom() do odebrania danych z gniazda.
 6. Zamknij gniazdo. Używamy funkcji close() do zamknięcia gniazda.

Przykład programu klienta TCP

C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

int main() {
int sockfd;
struct sockaddr_in server_addr;
char buffer[1024];

// Utwórz gniazdo
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (sockfd < 0) {
perror(“socket”);
exit(1);
}

// Połącz się z serwerem
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(8080);
server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
perror(“connect”);
exit(1);
}

// Wyślij dane
strcpy(buffer, “Hello from client!\n”);
if (send(sockfd, buffer, strlen(buffer), 0) < 0) {
perror(“send”);
exit(1);
}

// Odbierz dane
if (recv(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0) < 0) {
perror(“recv”);
exit(1);
}

Czytaj  Reklama na blogach tematycznych czy można na tym zarobić

// Wyświetl odebrane dane
printf(“Received: %s\n”, buffer);

// Zamknij gniazdo
close(sockfd);

return 0;

 

Przykład 1: Serwer i klient TCP

Ten przykład demonstruje prosty serwer TCP, który odbiera wiadomości od klientów i odsyła je z powrotem.

Serwer TCP:

C++

#include <iostream>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

#define PORT 8080

int main() {
int sockfd, newsockfd, clilen;
struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;

// Utworzenie gniazda
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (sockfd < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas tworzenia gniazda” << std::endl;
exit(1);
}

// Wiązanie gniazda z adresem i portem
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
serv_addr.sin_port = htons(PORT);

if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas wiązania gniazda” << std::endl;
exit(1);
}

// Nasłuchiwanie na połączenia
if (listen(sockfd, 5) < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas nasłuchiwania na połączenia” << std::endl;
exit(1);
}

while (true) {
// Akceptowanie połączenia
clilen = sizeof(cli_addr);
newsockfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&cli_addr, (socklen_t *)&clilen);
if (newsockfd < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas akceptowania połączenia” << std::endl;
continue;
}

// Obsługa klienta
std::cout << “Połączono z klientem o adresie ” << inet_ntoa(cli_addr.sin_addr) << std::endl;

char buffer[1024];
int n;

while ((n = recv(newsockfd, buffer, sizeof(buffer), 0)) > 0) {
// Odbieranie wiadomości od klienta
std::cout << “Wiadomość od klienta: ” << buffer << std::endl;

// Wysyłanie wiadomości z powrotem do klienta
send(newsockfd, buffer, n, 0);
}

if (n == 0) {
std::cout << “Klient rozłączył się” << std::endl;
} else {
std::cerr << “Błąd podczas odbierania wiadomości od klienta” << std::endl;
}

close(newsockfd);
}

close(sockfd);

return 0;
}

 

Klient TCP:

 

C++

 

#include <iostream>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

#define PORT 8080

int main() {
int sockfd;
struct sockaddr_in serv_addr;

// Utworzenie gniazda
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (sockfd < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas tworzenia gniazda” << std::endl;
exit(1);
}

// Połączenie z serwerem
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(“127.0.0.1”); // Adres IP serwera
serv_addr.sin_port = htons(PORT);

if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas

 

Przykład 2: Serwer i klient UDP

Ten przykład demonstruje prosty serwer UDP, który odbiera datagramy od klientów i odsyła je z powrotem.

Serwer UDP:

C++

#include <iostream>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

#define PORT 8080

int main() {
int sockfd;
struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;
socklen_t clilen;

Czytaj  Ustawienia CS:GO FPS

// Utworzenie gniazda
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
if (sockfd < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas tworzenia gniazda” << std::endl;
exit(1);
}

// Wiązanie gniazda z adresem i portem
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
serv_addr.sin_port = htons(PORT);

if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas wiązania gniazda” << std::endl;
exit(1);
}

while (true) {
// Odbieranie datagramu od klienta
char buffer[1024];
clilen = sizeof(cli_addr);
int n = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, (struct sockaddr *)&cli_addr, &clilen);
if (n < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas odbierania datagramu” << std::endl;
continue;
}

std::cout << “Otrzymano datagram od klienta o adresie ” << inet_ntoa(cli_addr.sin_addr) << std::endl;
std::cout << “Wiadomość: ” << buffer << std::endl;

// Wysyłanie datagramu z powrotem do klienta
sendto(sockfd, buffer, n, 0, (struct sockaddr *)&cli_addr, clilen);
}

close(sockfd);

return 0;
}

 

Klient UDP:

 

C++

 

#include <iostream>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

#define PORT 8080

int main() {
int sockfd;
struct sockaddr_in serv_addr;

// Utworzenie gniazda
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
if (sockfd < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas tworzenia gniazda” << std::endl;
exit(1);
}

// Wysyłanie datagramu do serwera
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(“127.0.0.1”); // Adres IP serwera
serv_addr.sin_port = htons(PORT);

char buffer[1024];
std::cout << “Wprowadź wiadomość: “;
std::cin.getline(buffer, sizeof(buffer));

int n = sendto(sockfd, buffer, strlen(buffer), 0, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
if (n < 0) {
std::cerr << “Błąd podczas wysyłania datagramu” << std::endl;
exit(1);
}

std::cout << “Wiadomość wysłana do serwera” << std::endl;

close(sockfd);

return 0;
}

 

Powyższe przykłady stanowią jedynie podstawę programowania sieciowego TCP i UDP w C/C++ pod Linuksem. Istnieje wiele innych funkcji i opcji dostępnych w bibliotekach sieciowych, które umożliwiają tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji. Zachęcam do dalszego zgłębiania tematu i eksperymentowania z różnymi przykładami kodów, aby rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie.

 

Dodatkowe zagadnienia

W poprzednich częściach omówiliśmy podstawy programowania sieciowego TCP i UDP w C/C++ pod Linuksem, prezentując przykłady kodów serwerów i klientów. W tej części skupimy się na dodatkowych zagadnieniach, które mogą okazać się przydatne podczas tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji sieciowych.

1. Obsługa błędów

Ważną częścią programowania sieciowego jest obsługa błędów. Należy upewnić się, że kod poprawnie reaguje na różne rodzaje błędów, które mogą wystąpić podczas komunikacji sieciowej. Funkcje sieciowe w C/C++ zwracają wartości ujemne w przypadku wystąpienia błędu. Należy sprawdzić te wartości i odpowiednio zareagować, wyświetlając komunikaty o błędach lub podejmując działania naprawcze.

Czytaj  Wizytówka Google za darmo

2. Wielowątkowość

W przypadku obsługi wielu połączeń sieciowych jednocześnie, przydatna może okazać się wielowątkowość. Pozwala ona na równoczesne wykonywanie różnych zadań w ramach jednego procesu. W bibliotece pthread w systemie Linux znajdują się funkcje umożliwiające tworzenie i zarządzanie wątkami.

3. Szyfrowanie i uwierzytelnianie

W przypadku przesyłania poufnych danych ważne jest stosowanie szyfrowania i uwierzytelniania. Szyfrowanie chroni dane przed odczytem przez osoby nieuprawnione, a uwierzytelnianie zapewnia wiarygodność źródła danych. W tym celu można stosować różne protokoły i biblioteki, takie jak SSL/TLS lub OpenSSL.

4. Selekcja gniazd

Funkcja select() w systemie Linux umożliwia monitorowanie wielu gniazd jednocześnie i reagowanie na zdarzenia, takie jak nadejście danych lub wystąpienie błędu. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy program obsługuje wiele połączeń sieciowych jednocześnie.

5. Niestandardowe protokoły

Oprócz standardowych protokołów TCP i UDP można również tworzyć własne protokoły sieciowe. Definiuje się wówczas strukturę danych i format komunikacji, a następnie implementuje się kod do obsługi tego protokołu w aplikacji.

Przykładowe zasoby:

 • https://linux.die.net/man/2/select – dokumentacja funkcji select()
 • https://man7.org/linux/man-pages/man7/pthreads.7.html – dokumentacja biblioteki pthread
 • https://www.openssl.org/ – strona internetowa biblioteki OpenSSL
 • https://www.tutorialspoint.com/tcp-ip-in-computer-networking – samouczek dotyczący TCP/IP
 • https://training.linuxfoundation.org/networking/ – samouczek dotyczący sieciowania w systemie Linux

Pamiętaj, że programowanie sieciowe to rozległa dziedzina z wieloma szczegółami i niuansami. Prezentowane w tym artykule przykłady i informacje stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszej nauki i eksperymentów.

Podsumowanie

Programowanie sieciowe w C/C++ pod Linuksem otwiera wiele możliwości tworzenia różnorodnych aplikacji sieciowych. Wykorzystując dostępne biblioteki i funkcje, można tworzyć serwery, klienty, aplikacje typu peer-to-peer i wiele innych. Ważne jest, aby poznać podstawy protokołów sieciowych, takich jak TCP i UDP, a także zagadnienia związane z obsługą błędów, wielowątkowością, szyfrowaniem i uwierzytelnianiem.

Zachęcam do dalszego zgłębiania tematu programowania sieciowego i eksperymentowania z różnymi przykładami kodów, aby rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie.

Polecane wpisy
Jak usunąć konto TikTok – poradnik
Jak usunąć konto TikTok - poradnik

Oto poradnik krok po kroku, jak usunąć konto TikTok: Jak usunąć konto TikTok - poradnik Krok Czytaj dalej

Jak poprawić wydajność telefony komórkowego
Jak poprawić wydajność telefony komórkowego

W dzisiejszym świecie telefony komórkowe stały się niezwykle ważnym narzędziem dla większości ludzi. Korzystamy z nich do komunikacji, przeglądania internetu, Czytaj dalej