Ubuntu install docker
Baza wiedzy Linux News

Ubuntu install docker

Instalacja Dockera na systemie Ubuntu jest dość prosta i można ją wykonać, wykonując kilka kroków. Oto opis instalacji Dockera na Ubuntu:

Ubuntu install docker
Ubuntu install docker
  1. Aktualizacja systemu: Rozpocznij od aktualizacji systemu Ubuntu. Otwórz terminal i wykonaj poniższą komendę:
sudo apt update && sudo apt upgrade
  1. Instalacja zależności: Następnie zainstaluj niezbędne zależności, które są wymagane przez Dockera. W terminalu wprowadź poniższą komendę:
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
  1. Dodanie repozytorium Dockera: Dodaj repozytorium Dockera do systemu Ubuntu. Wykonaj poniższą komendę w terminalu:
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  1. Aktualizacja listy pakietów: Po dodaniu repozytorium Dockera, wykonaj aktualizację listy pakietów:
sudo apt update
  1. Instalacja Dockera: Teraz możesz zainstalować Dockera na Ubuntu. Wprowadź następującą komendę:
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  1. Dodanie użytkownika do grupy docker: Aby mieć uprawnienia do uruchamiania poleceń Dockera bez użycia sudo, możesz dodać swojego użytkownika do grupy docker. Wprowadź komendę:
sudo usermod -aG docker $USER

Po dodaniu użytkownika do grupy, zalecam zalogowanie się ponownie, aby zmiany zostały uwzględnione.

  1. Sprawdzenie instalacji: Aby sprawdzić, czy Docker został pomyślnie zainstalowany, wprowadź polecenie:
docker --version

Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, powinieneś zobaczyć wersję Dockera.

Teraz masz zainstalowany Docker na swoim systemie Ubuntu i możesz rozpocząć korzystanie z kontenerów. Możesz tworzyć, uruchamiać i zarządzać kontenerami za pomocą poleceń Dockera.

Polecane wpisy
Jak sprawdzić wersję kernela w Linuksie
Jak sprawdzić wersję kernela w Linuksie

Jak sprawdzić wersję kernela w Linuksie W systemie Linux istnieje kilka sposobów na sprawdzenie wersji kernela. Poniżej przedstawiamy dwa najprostsze: Czytaj dalej