Projektowanie sieci komputerowych
Baza wiedzy Informatyka News Sieci komputerowe

Projektowanie sieci komputerowych

Proces projektowania sieci komputerowych można podzielić na kilka etapów. Oto ogólny opis procesu projektowania sieci w formie punktów:

Projektowanie sieci komputerowych
Projektowanie sieci komputerowych
 1. Zbieranie wymagań: Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich istotnych wymagań dotyczących projektowanej sieci. Wymagania mogą obejmować liczbę użytkowników, przepustowość, obsługiwane aplikacje, bezpieczeństwo, skalowalność i inne czynniki, które wpływają na projekt.
 2. Projektowanie topologii: Następnym krokiem jest zaprojektowanie ogólnej topologii sieci. Topologia określa sposób, w jaki urządzenia sieciowe, takie jak routery, przełączniki i punkty dostępowe, są połączone i rozmieszczone w sieci. Może to obejmować topologię gwiazdy, drzewa, magistrali lub siatki.
 3. Adresowanie IP: Po zaprojektowaniu topologii należy przypisać adresy IP urządzeniom w sieci. Adresy IP są unikalnymi identyfikatorami przypisywanymi do urządzeń w sieci, umożliwiającymi im komunikację. Adresowanie IP może obejmować również podział na podsieci w celu skutecznego zarządzania adresami IP.
 4. Wybór sprzętu sieciowego: Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego sprzętu sieciowego, takiego jak routery, przełączniki, punkty dostępowe, firewall’e itp., które są niezbędne do zbudowania zaprojektowanej sieci. Wybór sprzętu powinien być zgodny z wymaganiami dotyczącymi przepustowości, skalowalności, bezpieczeństwa i innych czynników.
 5. Konfiguracja urządzeń: Po zakupie odpowiedniego sprzętu należy skonfigurować urządzenia sieciowe zgodnie z zaprojektowaną topologią i wymaganiami. Konfiguracja obejmuje ustawienie adresów IP, trasowania, filtrowania, zabezpieczeń i innych ustawień, które umożliwią poprawne działanie sieci.
 6. Implementacja zabezpieczeń: Bezpieczeństwo sieci jest niezwykle ważne, dlatego należy zaimplementować odpowiednie mechanizmy zabezpieczeń. Może to obejmować konfigurację firewall’i, systemów wykrywania intruzów, uwierzytelniania użytkowników, kontroli dostępu itp.
 7. Testowanie i optymalizacja: Po skonfigurowaniu sieci należy przetestować jej działanie, weryfikując poprawne połączenia i przepływ danych. Jeśli występują problemy lub ograniczenia wydajności, należy dokonać optymalizacji sieci poprzez dostosowanie ustawień, zmianę sprzętu lub zastosowanie innych rozwiązań.

Projektowanie topologii

Projektowanie topologii sieci jest jednym z kluczowych etapów w projektowaniu sieci komputerowych. Oto opis procesu projektowania topologii w kilku punktach:

 1. Analiza wymagań: Pierwszym krokiem jest dokładna analiza wymagań dotyczących sieci. Należy zidentyfikować, jakie usługi, aplikacje i urządzenia będą obsługiwane w sieci, ile użytkowników będzie korzystać z sieci, jakie są oczekiwania dotyczące wydajności, niezawodności, skalowalności i bezpieczeństwa.
 2. Tworzenie mapy sieci: Na podstawie zebranych wymagań należy stworzyć mapę sieci, która przedstawia fizyczne i logiczne połączenia między urządzeniami sieciowymi. Może to być ręczne rysowanie diagramów lub korzystanie z narzędzi do tworzenia map sieci.
 3. Wybór topologii: Na podstawie analizy wymagań i mapy sieci można przejść do wyboru konkretnej topologii sieciowej. Istnieje wiele różnych topologii, takich jak gwiazda, drzewo, magistrala, pierścień, siatka, itd. Wybór topologii zależy od wielu czynników, takich jak koszty, łatwość zarządzania, wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo.
 4. Projektowanie fizyczne: Po wyborze topologii należy przejść do projektowania fizycznego sieci. Oznacza to określenie, gdzie będą umieszczone urządzenia sieciowe, jak będą połączone przewodami, jakie będą wymagane łącza komunikacyjne, jakie będą potrzebne punkty dostępowe do sieci itp.
 5. Projektowanie logiczne: Oprócz projektowania fizycznego, konieczne jest także zaplanowanie struktury logicznej sieci. Oznacza to określenie adresacji IP, segmentacji sieci na podsieci, ustalenie trasowania między sieciami, wyznaczenie punktów demarkacyjnych itp.
 6. Weryfikacja i walidacja: Po zakończeniu projektowania topologii należy przeprowadzić weryfikację i walidację, czy projekt spełnia wszystkie założone wymagania. Można to zrobić poprzez przeprowadzenie symulacji sieciowych, testy wydajności, analizę dostępności i innych metod oceny.
 7. Dokumentacja: Ważnym krokiem jest dokładna dokumentacja projektu topologii. Powinna zawierać opis topologii, mapę sieci, konfiguracje urządzeń, schematy adresacji IP, wytyczne dla administratorów sieci itp. Dokumentacja jest niezwykle przydatna podczas implementacji, konserwacji i rozwoju sieci.
Czytaj  Co to jest router wifi

Adresowanie IP

Proces adresowania IP odnosi się do przypisywania unikalnych identyfikatorów adresów IP urządzeniom w sieci komputerowej. Oto opis procesu adresowania IP w kilku punktach:

 1. Klasy adresów IP: Adresy IP są podzielone na różne klasy, takie jak klasa A, klasa B, klasa C, klasa D i klasa E. Każda klasa ma określony zakres adresów, które można przydzielić urządzeniom.
 2. Wybór odpowiedniej klasy: Na podstawie wielkości sieci i liczby urządzeń, które będą korzystać z sieci, należy wybrać odpowiednią klasę adresów IP. Klasa A jest największa i może obsłużyć dużą liczbę urządzeń, podczas gdy klasy C i D są bardziej odpowiednie dla mniejszych sieci.
 3. Podział na podsieci: W przypadku większych sieci często konieczne jest podzielenie adresu IP na podsieci. Podział ten umożliwia efektywne zarządzanie adresacją i lepsze wykorzystanie dostępnych adresów. Podział na podsieci obejmuje ustalenie maski podsieci, która określa, które bity adresu IP są przypisane do identyfikacji podsieci, a które do identyfikacji hosta.
 4. Przypisanie adresów IP: Następnym krokiem jest przypisanie konkretnych adresów IP urządzeniom w sieci. Każde urządzenie otrzymuje unikalny adres IP, który służy do identyfikacji i lokalizacji urządzenia w sieci. Adres IP składa się z liczby czterech oktetów, oddzielonych kropkami, na przykład 192.168.0.1.
 5. Konfiguracja serwera DHCP: W większych sieciach, zamiast ręcznego przypisywania adresów IP, często używa się serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Serwer DHCP automatycznie przypisuje adresy IP urządzeniom w sieci, co ułatwia zarządzanie i dynamiczne przydzielanie adresów.
 6. Zarządzanie adresacją IP: W trakcie zarządzania siecią i adresacją IP mogą zajść zmiany, takie jak dodawanie nowych urządzeń, usuwanie urządzeń, przenoszenie urządzeń między podsieciami itp. W takich przypadkach konieczne jest odpowiednie zarządzanie i aktualizacja adresacji IP w sieci.
 7. Dokumentacja: Ważne jest prowadzenie dokładnej dokumentacji przypisanych adresów IP w sieci. Dokumentacja powinna zawierać informacje o przypisanych adresach dla każdego urządzenia, podsieci, maski podsieci, serwerów DHCP itp. To ułatwia zarządzanie i utrzymanie sieci w przyszłości.
Czytaj  Windows 10 Ci nie odpowiada ? Wróć do poprzedniego systemu

Wybór sprzętu sieciowego

Proces wyboru sprzętu sieciowego jest kluczowym elementem projektowania sieci komputerowych. Oto opis procesu wyboru sprzętu sieciowego w kilku punktach:

 1. Analiza wymagań: Pierwszym krokiem jest dokładna analiza wymagań dotyczących sieci. Należy zidentyfikować, jakie usługi, aplikacje i urządzenia będą obsługiwane w sieci, ile użytkowników będzie korzystać z sieci, jakie są oczekiwania dotyczące przepustowości, niezawodności, skalowalności, bezpieczeństwa i innych czynników.
 2. Określenie funkcji sprzętu: Na podstawie zebranych wymagań należy określić, jakie funkcje są niezbędne w sprzęcie sieciowym. Może to obejmować routery, przełączniki, punkty dostępowe, firewall’e, serwery DHCP, serwery DNS i inne urządzenia. Każde urządzenie powinno mieć funkcje i możliwości, które są niezbędne do obsługi wymagań sieciowych.
 3. Badanie rynku: Następnie należy przeprowadzić badanie rynku, aby zidentyfikować dostępne opcje sprzętowe. Istnieje wiele dostawców i producentów sprzętu sieciowego na rynku. Ważne jest zapoznanie się z ich ofertami, produktami, opiniami użytkowników i możliwościami technicznymi.
 4. Porównanie i ocena: Po zebraniu informacji na temat dostępnych opcji sprzętowych należy dokonać porównania i oceny. Należy uwzględnić takie czynniki jak wydajność, funkcje, skalowalność, niezawodność, obsługiwane protokoły, bezpieczeństwo, cena, wsparcie techniczne i innych czynników istotnych dla sieci.
 5. Próba i testowanie: Jeśli to możliwe, warto przeprowadzić próbę i testowanie wybranych urządzeń przed podjęciem ostatecznej decyzji. Można przetestować wydajność, konfigurację, kompatybilność z innymi urządzeniami, interfejsy użytkownika i inne funkcje. Testy mogą pomóc w ocenie, czy sprzęt spełnia oczekiwania i wymagania sieciowe.
 6. Ocena zgodności: Ważne jest upewnienie się, że wybrany sprzęt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą sieciową. Należy sprawdzić, czy nowy sprzęt jest kompatybilny z istniejącymi urządzeniami, protokołami, standardami i innymi elementami sieci.
 7. Koszty: Ostatecznie, wybór sprzętu sieciowego musi być zgodny z budżetem. Należy uwzględnić zarówno koszt zakupu sprzętu, jak i koszt konserwacji.
Polecane wpisy
Konfigurowanie przyspieszonej sieci SR-IOV na VMware ESXi
Konfigurowanie przyspieszonej sieci SR-IOV na VMware ESXi

Konfigurowanie przyspieszonej sieci SR-IOV na VMware ESXi Uwaga: Ten poradnik dotyczy konfiguracji przyspieszonej sieci SR-IOV na VMware ESXi 7.0. Kroki Czytaj dalej