Administracja Active Directory: Podstawowe Zadania i Polecenia
Informatyka

Administracja Active Directory: Podstawowe Zadania i Polecenia

Administracja Active Directory: Podstawowe Zadania i Polecenia

Administracja Active Directory: Podstawowe Zadania i Polecenia
Administracja Active Directory: Podstawowe Zadania i Polecenia

1. Zarządzanie Użytkownikami:

 • Dodawanie Nowego Użytkownika:
  powershell
 • New-ADUser -SamAccountName "NowyUzytkownik" -UserPrincipalName nowy@domena.local -Name "Imię Nazwisko" -GivenName "Imię" -Surname "Nazwisko" -Enabled $true
 • Resetowanie Hasła Użytkownika:
  powershell
 • Set-ADAccountPassword -Identity "NowyUzytkownik" -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "NoweHaslo" -Force)

2. Zarządzanie Grupami:

 • Tworzenie Nowej Grupy:
  powershell
 • New-ADGroup -Name "NowaGrupa" -SamAccountName "NowaGrupa" -GroupScope Global -GroupCategory Security
 • Dodawanie Użytkownika do Grupy:
  powershell
 • Add-ADGroupMember -Identity "NowaGrupa" -Members "NowyUzytkownik"

3. Zarządzanie Komputerami:

 • Dodawanie Nowego Komputera:
  powershell
 • New-ADComputer -Name "NowyKomputer" -SamAccountName "NowyKomputer" -Description "Opis Nowego Komputera"
 • Resetowanie Komputera:
  powershell
 • Reset-ComputerMachinePassword -Server "NazwaSerweraDC"

4. Monitorowanie Aktywności:

 • Sprawdzanie Ostatniego Logowania Użytkownika:
  powershell
 • Get-ADUser "NowyUzytkownik" | Get-ADUserResultantPasswordPolicy | Select-Object LastLogonDate
 • Sprawdzanie Logów Zdarzeń:
  powershell
 • Get-EventLog -LogName Security -EntryType SuccessAudit -Newest 10

5. Inne Przydatne Polecenia:

 • Zamknięcie Sesji RDP Użytkownika:
  powershell
 • Invoke-Command -ComputerName "Komputer" -ScriptBlock { qwinsta /server:localhost | foreach { $id = $_.Substring(1, 20).Trim(); if ($id -ne "") { logoff $id /server:localhost /v } } }
 • Zmiana Hasła Administratora:
  powershell
 • Set-ADAccountPassword -Identity Administrator -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "NoweHaslo" -Force)

Podsumowanie:

Administracja Active Directory to kluczowy element utrzymania bezpieczeństwa i porządku w sieci opartej na systemie Windows Server. Powyższe polecenia PowerShell mogą być użyteczne w codziennych zadaniach związanych z zarządzaniem użytkownikami, grupami, komputerami i monitorowaniem aktywności. Pamiętaj, aby korzystać z tych narzędzi ostrożnie i z pełną świadomością skutków wprowadzanych zmian.

Zapraszamy do eksplorowania dalszych możliwości administracyjnych Active Directory i zgłębiania tematu, ponieważ umiejętność efektywnego zarządzania AD jest kluczowa dla administratorów systemów Windows Server.

Polecane wpisy
Windows 11 – Błąd 0x80070017
Windows 11 - Błąd 0x80070017

Windows 11 - Błąd 0x80070017 Błąd 0x80070017 to kod błędu, który może wystąpić w systemie Windows 11 podczas próby zainstalowania Czytaj dalej