Włączenie kompresji gzip dla http, mod_deflate

W celu uruchomienia kompresji gzip dla protokołu http wystarczy dodać do pliku .htaccess następujący fragment:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

Powyższy fragment kodu uruchamia kompresję gzip dla następujących typów plików:

– Pliki tekstowe
– Pliki HTML
– Pliki CSS
– Pliki JavaScriptu.

Jeśli dodamy ten fragment do pliku .htaccess znajdującego się w głównym katalogu „public_html” to kompresja zostanie włączona dla wszystkich domen podpiętych w tym katalogu.

2 myśli na temat “Włączenie kompresji gzip dla http, mod_deflate

 • 26 grudnia 2019 o 15:44
  Permalink

  Krótko, zwięźle i na temat. Dobrze, że takie wpisy powstają, bo szybkość ładowania strony to jeden z ważniejszych aspektów w optymalizacji stron użytkowników oraz w poprawianiu doświadczeń użytkowników. Pozdrawiam!

 • 10 marca 2019 o 07:43
  Permalink

  Warto dodać, że to konfiguracja dla Apache (w treści bo wiem, że obrazek jest odpowiedni) oraz dodanie konfiguracji dla Nginx:
  gzip on;
  gzip_disable „msie6”;
  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_http_version 1.1;
  gzip_types application/javascript application/rss+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font application/x-font-opentype application/x-font-otf application/x-font-truetype application/x-font-ttf application/x-javascript application/xhtml+xml application/xml font/opentype font/otf font/ttf image/svg+xml image/x-icon text/css text/javascript text/plain text/xml;

Leave a Reply